تبلیغات
  - حلقه های صالحین برنامه هفتگی حلقه های صالحین پایگاه ** گروهان یك:نوجوانان دسته اول:حلقه شهید ابوالحسنی سطح یك: مقطع راهنمائی موضوع: احكام شرعی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس سعادت جمشیدی روز: سه شنبه * دسته دو: حلقه شهید اسد فلاح سطح دو: دبیرستان موضوع: آشنائی با بسیج تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس بهزاد افضل روز: پنج شنبه * دسته سه: حلقه شهید یوسف فخیمی سطح دو: دبیرستان موضوع: حكمت مطهری تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس داریوش فرهادی روز: دوشنبه * گروهان دو: جوانان دسته اول: حلقه شهید براتعلی داداشی سطح دو: سایر افراد موضوع: جریان شناسی تعداد: 22نفر سرگروه: حاج ناصر حسین زاده روز: شنبه * دسته دو: حلقه شهید علی مولائی سطح یك: تحصیل كرده موضوع: دفاع مقدس تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس وحید اشرفی روز: یكشنبه * دسته سه: حلقه شهید سیفعلی توحیدی سطح دو: سایر افراد موضوع: مسائل اجتماعی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس حسین علی بلوط زاده روز: دوشنبه * گروهان سه:میانسال دسته اول: حلقه شهید امین صیامی سطح دو: سایر افراد موضوع: عقیدتی سیاسی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس بهزاد ایرانی روز: دوشنبه * دسته دو: حلقه شهید بهمن عبدی سطح یك: تحصیل كرده موضوع: تاریخ اسلام و انقلاب تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس مظاهر صلحی روز: چهارشنبه * دسته سه: حلقه شهید اشرف آزاد سطح هئتی و انسی موضوع: تفسیر قرآن تعداد: 22نفر سرگروه: حاج صادق مرادی روز: جمعه * گروهان چهار : میانسال دسته اول: حلقه شهید ابوالفضل پاشاپور سطح اركان پایگاه و گردان موضوع: ولایت فقیه تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس كیومرث حسن زاده روز: جمعه

گروهان یك:نوجوانان 

دسته اول:

حلقه شهید ابوالحسنی

سطح یك: مقطع راهنمائی

موضوع: احكام شرعی

تعداد: 22نفر

سرگروه: سعادت جمشیدی

روز: سه شنبه


دسته دو:

حلقه شهید اسد فلاح

سطح دو: دبیرستان

موضوع: آشنائی با بسیج

تعداد: 22نفر

سرگروه: بهزاد افضل

روز: پنج شنبه

 

دسته سه:

حلقه شهید یوسف فخیمی 

سطح دو: دبیرستان

موضوع: حكمت مطهری

تعداد: 22نفر

سرگروه: داریوش فرهادی

روز: دوشنبه

 

گروهان دو: جوانان

دسته اول:

حلقه شهید براتعلی داداشی

سطح دو: سایر افراد

موضوع: جریان شناسی

تعداد: 22نفر

سرگروه: حاج ناصر حسین زاده

روز: شنبه

 

دسته دو:

حلقه شهید علی مولائی

سطح یك: تحصیل كرده

موضوع: دفاع مقدس

تعداد: 22نفر

سرگروه: مهندس وحید اشرفی

روز: یكشنبه

 

دسته سه:

حلقه شهید سیفعلی توحیدی

سطح دو: سایر افراد

موضوع: مسائل اجتماعی

تعداد: 22نفر

سرگروه: حسین علی بلوط زاده

روز: دوشنبه

 

گروهان سه:میانسال

دسته اول:

حلقه شهید امین صیامی

سطح دو: سایر افراد

موضوع: عقیدتی سیاسی

تعداد: 22نفر

سرگروه: مهندس بهزاد ایرانی

روز: دوشنبه

 

دسته دو:

حلقه شهید بهمن عبدی

سطح یك: تحصیل كرده

موضوع: تاریخ اسلام و انقلاب

تعداد: 22نفر

سرگروه: مهندس مظاهر صلحی

روز: چهارشنبه

 

دسته سه:

حلقه شهید اشرف آزاد

سطح هئتی و انسی

موضوع: تفسیر قرآن

تعداد: 22نفر

سرگروه: حاج صادق مرادی

روز: جمعه

 

گروهان چهار : میانسال

دسته اول:

حلقه شهید ابوالفضل پاشاپور

سطح اركان پایگاه و گردان

موضوع: ولایت فقیه

تعداد: 22نفر

سرگروه: كیومرث حسن زاده

روز: جمعه